ДГ "Катя Ванчева"
Детска градина в село Грохотно

Проект

ДГ "Катя Ванчева" бе включена и участваше в проект BG05M2OP001-5.001-0001"Равен достъп до образование в условията на кризи"по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж". Проектът беше продължение на проект BG05M2OP001-3.005-004"Активно приобщаване в системата на предучилищното и училищното образование" и проект BG05M2OP001-3.018-0001
“Подкрепа за приобщаващото образование". Получените средства по проекта са на обща стойност 1109лв.
Реализирахме следната дейност: допълнително обучение по български език.Дейността е насочена за развиване на правилна българска реч ,изграждане на умения за общуване в социална среда и подпомагане на децата в образователния процес.